Dom Światełko

Katolickie Stowarzyszenie  „Światełko” posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pomocy społecznej – stanowiącą działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków będącej realizacją nauki społecznej Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
Celem Stowarzyszenia jest przyjście z pomocą  i otoczenie szczególną troską dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci samotnych, odrzuconych, skrzywdzonych i wykorzystywanych przez najbliższych, sierot naturalnych i społecznych, dzieci zagrożonych  alkoholizmem, narkomanią i prostytucją. Swoje cele realizuje poprzez :
1.    Organizowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej i instytucjonalnej dla dzieci i młodzieży potrzebujących takiej pomocy.
2.    Organizowanie wsparcia i pomocy w opiece i wychowaniu rodzinom w ich środowiskach naturalnych.
3.    Organizowanie spotkań formacyjnych, szkoleniowych, terapeutycznych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rodziców, zaangażowanych w pomoc pracowników, członków Stowarzyszenia i wolontariuszy.

Instytucjonalna forma pieczy zastępczej realizowana jest w prowadzonej przez Stowarzyszenie  Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Światełko” – Godynice 43, 98-277 Brąszewice.
Rodzinna forma pieczy zastępczej zaś, realizowana jest poprzez Rodzinny Dom Dziecka – Godynice 42, 98- 277 Brąszewice.
Siedzibą władz Katolickiego Stowarzyszenia „Światełko” jest miejscowość Godynice 42, 98-277 Brąszewice, powiat Sieradz, województwo łódzkie.
Telefon: 43-821 15 83; Tel/faks: 43 -821 01 88;
e-mail. dom@swiatelko.org.pl.
Nr KRS 0000217554;
Nr rachunku bankowego: 05 1500 1676 1216 7000 7798 0000.


jak dojechać